In de Spotlight: SOC Nederland

In de spotlight: SOC Nederland

Deze keer was ik op bezoek bij SOC Nederland en sprak ik met Nienke over haar bedrijf. Nienke is 15 jaar geleden afgestudeerd als maatschappelijk werker. Na functies bij het GGZ en in het bedrijfsleven wilde ze graag voor zichzelf beginnen om een bijdrage te leveren die een maatschappelijke waarde heeft. Vanuit de behoefte aan hulp voor ouders bij de opvoeding van zorgintensieve kinderen is SOC Nederland ontstaan. Inmiddels is haar zorginstelling uitgegroeid tot een van de grootste jeugdhulpverleners van Nijmegen op dit gebied en bieden zij zorg in Centraal Gelderland, regio Noord-Oost Brabant en in Rivierenland.

Praktische en intensieve begeleiding aan jongeren en kinderen

SOC Nederland biedt begeleiding aan zorgintensieve gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS-problematiek, hechtingsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen en andere nog niet gediagnosticeerde zorgen. Naast individuele begeleiding aan het kind, bieden zij tevens hun ouder(s)/verzorgers, extra ondersteuning en begeleiding. SOC Nederland heeft hierbij aandacht voor het kind als individu, maar ook voor ouder(s)/verzorger(s) en brussen, zodat het kind de juiste zorg krijgt en ouder(s)/verzorger(s) en hun omgeving zoveel mogelijk in hun kracht blijven staan.

“We werken actief aan een vertrouwensrelatie zowel met kind, als met ouder(s) verzorger(s) en bieden begeleiding waarin we meedraaien in de alledaagse gang van zaken in een gezin. We kijken mee en doen mee tijdens de (zeer) moeilijke momenten op een dag. Op deze manier kun je interventies toepassen die zijn afgestemd op het hele gezin en hun situatie. SOC Nederland gelooft in een gelijkwaardige benadering, onze cliënten worden op die manier in hun eigen kracht gezet én doen zelfvertrouwen op. Dit geeft hen de ruimte en de mogelijkheid te werken aan de doelen die door kind en gezin gezamenlijk zijn opgesteld in het hulpverleningsplan.

Samen is een belangrijk uitgangspunt, en tevens ook onze visie. Namelijk: Samen: voor de lach van een kind. Doelen kunnen praktisch zijn, zoals hoe speel je samen met leeftijdsgenootjes of hoe kan ik mijn talenten ontdekken. Maar ook psycho-educatie, zelfstandigheid versterken, ouderbegeleiding etc., kunnen onderdeel zijn van het hulpverleningsplan,” vertelt Nienke van den Akker.

Welke problematiek kom je tegen?

We hebben te maken met lichte tot complexere problematiek. Het kan gaan om praktische begeleiding voor kinderen met autisme, hechtingsproblematiek of ad(h)d, waarin we individuele begeleiding geven met een laagdrempelige praktische insteek. Maar we werken ook met kinderen en gezinnen samen waar véél meer problemen samenkomen. Zoals een verstoring tussen de ouder en kind relatie, ernstig overbelast gezinssysteem en in sommige gevallen kindermishandeling en huiselijk geweld.

We hebben een ontzettend fijn en stabiel team van hulpverleners, die we matchen aan een gezin op basis van kennis, opleiding en bepaalde eigenschappen zodat de hulpverlening zo succesvol mogelijk voor alle betrokkenen verloopt. Je zou kunnen zeggen dat onze hulpverlening zich in het algemeen richt   op preventie, signalering en het stabiliseren van een vaak overbelaste thuissituatie , waardoor verdere ontwikkeling en werken aan doelen weer mogelijk is.

Eén van de belangrijkste thema’s waar we ons actief op richten is: Hoe kun je huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen? Wij geloven dat huiselijk geweld en kindermishandeling in veel gevallen voorkomen kan worden. Daarom zijn we op dit moment bezig met het organiseren van een platform met andere zorgaanbieders en opleiders waarin we dit thema verder uitdiepen. Daarnaast hebben we twee aandachtsfunctionarissen die zich specifiek met dit thema bezighouden. Dit doen we door middel van het geven van workshops, voorlichting aan medewerkers van SOC Nederland en bieden we individuele coaching. Daarnaast zoeken we ook de samenwerking op met ander partners waar we mee samenwerken en proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren over dit onderwerp.

Waarom is deze zorg noodzakelijk?

Veel zorgvragen die aan SOC Nederland worden gesteld komen voort uit overbelasting van de ouder(s)/verzorger(s). De intensieve zorg voor onze doelgroep heeft een behoorlijke impact op het gezin. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de ouder(s)/verzorger(s) in een burn-out komt, daarnaast kampt ruim 40% met relatieproblemen en heeft ruim 44% opvoedproblemen.

Door de veelal praktische begeleiding op maat die door SOC Nederland gegeven wordt kan veel voorkomen worden. Het opbouwen van een vertrouwensband met kind en gezin, er zijn op de momenten waarop zorg het hardst nodig is zorgt voor stabilisatie en werkt in sommige gevallen ook de-escalerend. Het kind en gezin kan zich door stabilisatie van de gezinssituatie verder ontwikkelen. Doordat we echt inspelen op de wensen en behoeften van kind en gezin, en intensief meedraaien in het gezin krijgen we een compleet beeld waardoor we de zorg veel beter kunnen vormgeven. We zijn er op tijden waar het gezin ons het hardst nodig heeft, en zijn hierin flexibel. Daardoor signaleren we ook meer, en kan er ook dus ook preventieve zorg geboden worden.

Onze zorg is er voor de lichte hulpvragen, maar ook voor de complexe casuïstiek. We hebben een team van specialisten die speciaal zijn opgeleid om intensieve zorg te kunnen bieden.

Een goed voorbeeld is het begeleiden van omgangsregelingen of het voorkomen van uithuisplaatsingen. We werken samen met de jeugdbescherming, voogd, regieteams, buurtteams, ouder(s)/ verzorger(s) waarin het kindbelang altijd voorop staat. Het kind kan op die manier zo ‘normaal’ mogelijk opgroeien in een veilige thuisomgeving. Dat maakt dit werk heel belangrijk.

De werkwijze

Het uitgangspunt voor al onze cliënten is: Streven naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarin SOC Nederland optimaal aansluit bij de eigen kracht en het oplossend vermogen van zorgintensieve gezinnen en hun sociale omgeving, zodat begeleiding op den duur niet meer nodig is.

Onze cliënten krijgen één vaste coördinator. Deze persoon doet de intake, stelt het hulpverleningsplan op, bewaakt het voortgangsproces, kent de omgeving waar de cliënt woont, en selecteert zorgvuldig die begeleider die het beste bij het gezin past. Dit is een voorwaarde die wij stellen, de juiste en passende hulpverlener is het uitgangspunt voor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de cliënt, en dus goede kwalitatieve, efficiënte en effectieve zorg. We willen samen met kind en gezin een structurele verandering creëren waardoor onze hulp op termijn niet meer nodig is.

Het kan zijn dat we ons ook richten op het systeem buiten het gezin en bouwen we samen aan een sterk sociaal netwerk. Zo onderhouden we bijvoorbeeld ook contact met de school van een kind, en bieden voor sommige kinderen daar ook begeleiding. Of betrekken we vrijwilligers, sportorganisaties etc om een sterker netwerk te creëren. Alles wat we doen, is natuurlijk in afstemming met kind en gezin, en is maatwerk.

Integraal en vraaggericht werken

Wanneer we starten met het geven van begeleiding werken we vaak samen met andere hulpverleners die ook actief zijn binnen het gezin. Dit kunnen de wijkteams zijn, behandelaren, andere jeugdhulpverleners, jeugdbescherming etc. Het samenwerken op een integrale manier, werken vanuit 1 plan, 1 regisseur, in 1 gezin is essentieel om de hulpverlening te laten slagen. Dit is in de praktijk niet altijd goed uit te voeren, wanneer er (te)veel hulpverleners vanuit verschillende organisaties werkzaam zijn binnen 1 gezin.

Ouder(s)/verzorger(s) geven aan dat de hoeveelheid aan diverse begeleiding vaak verwarrend werkt. Zij vragen om een meer vraaggerichte aanpak met vaste gezichten die werken aan dezelfde doelen en één vaste professional die de zorg coördineert. Dat
geeft rust en stabiliteit, waardoor groei en ontwikkeling mogelijk is. Daarom hebben wij in samenspraak met ouders een vorm van begeleiding gecreëerd waardoor je in 1 traject met vaste professionals en minder verschillende hulpverleners, een krachtige effectieve en kwalitatieve vorm van hulpverlening kan bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een team van specialisten binnen SOC Nederland, die elke dag weer hun expertise inzetten om dit mogelijk te maken.

We doen het samen, dat is onze visie. We doen het samen met ons team, samen met het gezin, samen met andere jeugdhulpverleners en samen met het systeem, gezin en netwerk. We doen het samen voor de lach van een kind. Als je integraal en vraaggericht samenwerkt, dan ga je altijd vooruit.

“Client staat centraal, integraal samenwerk, één plan, één regisseur, één traject. Dat is ons uitgangspunt.”

Platte organisatie

We zijn een platte stabiele organisatie, waarin we niet geloven in hiërarchie maar in de kracht van personen, en hun expertise die elkaar op de werkvloer versterken. Iedereen die bij SOC Nederland werkt, denkt mee op het gebied van innovatie en kwaliteit en is actief betrokken bij de vorming van SOC Nederland op organisatieniveau en het zorgaanbod. Er is een onderverdeling gemaakt van het personeel per regio. Dat betekent dat elke regio zijn eigen groep van hulpverleners heeft. De regio’s waar we nu actief zijn: Regio Nijmegen, regio Centraal Gelderland, regio Rivierenland en de regio Noord-Oost Brabant. Centraal staat samenwerken, elkaar versterken en samen leren. Van elkaar, maar ook door het volgen van cursussen, opleidingen, volgen van workshops en intervisie, en individuele coachingstrajecten. Met elkaar streven we elke dag naar het geven van de best mogelijk zorg. En hebben we bovenal ook ontzettend veel plezier met elkaar en van elkaar.

Wat vind je het mooiste van dit vak?

“Mijn drijfveer ontleen ik uit mijn overtuiging dat elk kind alle kansen verdient om gelukkig op te groeien, Werken aan een positief opgroei- en opvoedklimaat is dus keihard nodig. Onze missie is niet voor niets: Wij geloven in een wereld waarin kinderen en de gezinnen waar zij onderdeel vanuit maken, gelukkig, weerbaar, zelfredzaam en vol zelfvertrouwen kunnen opgroeien. Er is nog veel te doen, te verbeteren en te organiseren in de jeugdhulpverlening. Dit moeten we samen doen. Met kinderen hun ouder(s)/verzorger(s), andere zorgverleners, en met de gemeenten. Samen sterk voor een kwalitatief goede jeugdzorg, dat is wat telt ”, vertelt Nienke.

“We doen het samen, voor de lach van een kind. Dat is onze visie. Samen met het team, het gezin, het systeem en andere zorgverleners.